GESCHIEDENIS DER HSVL

Als historici kunnen we een rijke geschiedenis zeer waarderen en ook onze eigen vereniging kent een rijke geschiedenis vol gebeurtenissen. In drie decennia heeft de HSVL ontzettend veel meegemaakt en het ging er niet altijd even soepel aan toe. Kom hieronder meer te weten over de geschiedenis der HSVL!

1932

Oprichting vakdispuut Fruin

In dit jaar werd de oudste vakdispuut opgericht: het Historisch Vakdispuut Robert Fruin opgericht, vernoemd naar de eerste bekleder van de leerstoel Vaderlandse Geschiedenis. Tijdens de dispuutsavonden op de studentenkamers werden diverse onderwerpen aangesneden. Het was aan de leden zelf om de referaten te houden. De referaten en daaropvolgende discussies waren in feite een vorm van studiebegeleiding, waar het in die tijd vanuit de universiteit grotendeels aan ontbrak.

1932

1957

Oprichting vakdispuut P.C. Hooft

Vanaf de jaren vijftig nam de omvang van de studie geschiedenis in Leiden rap toe, waardoor ook de bestaande vakdisputen de aanwas van eerstejaars niet meer aankonden. In 1957 werd na aansporing van een bezorgde hoogleraar en op initiatief van enkele Fruinleden een nieuw dispuut opgericht, die de naam ‘P.C. Hooft’ zou gaan dragen. Hooft was naar eigen zeggen een ‘bourgeois’ dispuut.

1957

1972

Oprichting disputen Quack en Damocles

De twee jongste voorvaderen van de HSVL waren de disputen Quack en Damocles. Quack was een afsplitsing van leden van Hooft, voortvloeiend uit de discussie omtrent de rol van de historicus. Deze leden wilden zich meer richten op actuele onderwerpen en richtten daarom samen met andere maatschappelijk geëngageerde (Marxistische) studenten Quack op.

1972

1989

Het Historisch SamenverkingsVerband Leiden

In 1989 wilden de vier historische vakdisputen (Damocles, PC Hoofd, Quack en Fruin) een reis organiseren naar Boedapest. Voor die reis waren er deelnemers en een draagvlak nodig. Bovendien kregen de vakdisputen het steeds lastiger: het aantal actieve leden – en daarmee ook de financiële middelen – namen af. Ondanks de uiteenlopende disputen en onderlinge strijd gingen zij toch samenwerken en werd het Historisch SamenwerkingsVerband Leiden (HSVL) opgericht. Alle geschiedenisstudenten werden kosteloos lid en werden samen met het instituut geschiedenis welkom geheten op de universiteit. Verder zou het HSVL de sponsorkosten en subsidies voortaan innen en verdelen over de disputen. Hoewel er nog geen sprake was van een studievereniging, was de basis voor de HSVL gelegd! 

1989

1991-1993

Coup of interventie?

Het HSVL was in de eerste jaren nog behoorlijk instabiel. Drie jaar na haar oprichten, kreeg het HSVL te maken met een coup. Al geruime tijd was er sprake van onenigheid en ontevredenheid binnen het nieuwe samenwerkingsverband, maar pas in 1991 kreeg dit uiting doordat het bestuur voortijdig af trad door gebrek aan motivatie. Een jaar later was er wederom onenigheid binnen het bestuur, waarna twee overgebleven bestuursgenoten een interim-bestuur opzette om weer de orde op zaken te stellen. Het verhaal deed lange tijd ronde dat hierbij sprake was van een coup uit één vakdispuut, maar dankzij deze ‘coup’ heeft het HSVL wel voort kunnen bestaan.

1991-1993

1995-1998

Rustiger Vaarwater

In de tweede helft van de jaren negentig kwam het HSVL in rustiger vaarwater terecht. Er werd voor het eerst contributie geheven voor lidmaatschap, waardoor het samenwerkingsverband meer initiatieven kon gaan opzetten en eigen commissies kon oprichten. Naast reizen ging het HSVL ook activiteiten organiseren zoals borrels, feesten en lezingen. Ook werd er een nieuwe commissie opgericht, de Commissie OpleidingsActiviteiten Cultuur en Historie (COACH). Hiermee is de COACH de oudste commissie van de HSVL die vandaag de dag nog actief is. Naast de COACH werd er ook voor het eerst een almanak gelanceerd en had het HSVL een Zeilreiscommissie en een Forumcommisse, die beiden niet lang bleven bestaan. De Archiefcommissie daarentegen ging zich bezighouden met het preserveren van de verenigingsgeschiedenis, iets wat nog steeds wordt gedaan.

Ondanks al deze nieuwe initiatieven bleef het een samenwerking van disputen die allen ergens anders voor stonden. Er kwamen nieuwe disputen bij, zoals Gagarin en Merlijn, en oude disputen namen meer afstand.

1995-1998

1999

10 jaar HSVL

In 1999 mag het ‘Historische Samenwerkingsverband Leiden’  zijn tiende levensjaar vieren! Er werd overigens steeds vaker gesproken over de studievereniging voor geschiedenisstudenten. De verschillende disputen kampten in deze jaren ook met teruglopende ledenaantallen.

1999

2000-2002

Nieuwe Crisis

Tussen 2000 en 2002 bleef het bestaan van het HSVL aan een zijden draadje hangen. Het aantal actieve leden daalde aanzienlijk en er bleef onduidelijkheid bestaan over de rol ban het HSVL en de commissies. In 2001 kampte het HSVL met veel financiële tegenspoed en tot overmaakt van ramp belandde het bestuur in 2002 in een crisis door een opstappende voorzitter. 
Desondanks waren er ook lichtpuntjes. Zo werd de allereerste website van het HSVL werd gelanceerd, waardoor het HSVL groeide in haar professionaliteit.

2000-2002

2003

Historische Studievereniging Leiden (HSVL)

In juni 2003 wordt er een flinke hervorming doorgevoerd. Een van de belangrijkste hervormingen was de naamswijziging naar de Historische Studievereniging Leiden (HSVL). Op deze manier was er geen statutaire belemmering meer voor het organiseren van activiteiten en werden de disputen buitenspel gezet. Naast de naamswijziging ging de nieuwe vereniging ook lidmaatschapsgelden innen en zette het bestuur zich in voor meer participatie binnen de vereniging.

2003

2004

Tijd Voor Actie

Om meer activiteiten te organiseren werd in 2004 de Activiteitencommissie (ACCIE) gevormd. De commissie kreeg vaste jaarlijkse activiteiten en over de hele breedte werd de vereniging geprofessionaliseerd.

2004

2008/2009

Groei

Na 2004 groeide de vereniging aanzienlijk. In 2008/2009 telde de HSVL elfhonderd leden, ruim vijftig actieve leden en drie Ereleden. Ook was zij de grootste studievereniging aan de Faculteit der Geesteswetenschappen en organiseerde zij activiteiten met andere grote studieverenigingen.

2008/2009

2009

20 jaar HSVL

In 2009 viert de HSVL haar twintigjarig bestaan. Onder Bestuur Hoogeveen werd dit groots gevierd met een lustrumreis naar Marokko, een mooie lustrumalmanak en veel leuke activiteiten.

2009

2009-2016

Professionalisering

In de jaren na 2009 deed de HSVL haar best om professionalisering door te zetten en het aantal activiteiten te vergroten voor de geschiedenisstudenten. Zo deed in 2013 het verenigingstijdschrift Déjà Vu haar intrede en werden de Archiefcommissie, Propagandacommissie en Symposiumcommissie opgericht.

2009-2016

2016-2018

Een volwassen vereniging

In deze periode werden onder ander de statuten en het huishoudelijke reglement (HR) herzien en organiseerde de HSVL steeds meer projecten binnen en buiten Leiden. In 2016 stapt Bestuur Muris over naar een nieuwe website provider: Hostnet. Bovendien werden er plannen gemaakt voor een eigen HSVL-app!

2016-2018

2019

30 Jaar HSVL

In 2019 mocht de HSVL haar dertigjarig bestaan vieren! Hiermee was het VIe Lustrum van de vereniging een feit en dit werd groots gevierd met een heuse lustrummaand. Heel februari stond in het teken van dertig jaar HSVL, met leuke lezingen van onder andere Hans Goedkoop, excursies en een spetterend lustrumgala. Aan het einde van het jaar kwam menig HSVL-veteraan elkaar tegen tijdens de Lustrumdies.

2019

2019-2021

Corona

De coronacrisis was een grote drempel voor de HSVL. Fysieke activiteiten werden uitgesloten en het bestuur en de commissies moeten opzoek naar creatieve manieren om de vereniging draaiende te houden. Het jaar brengt wel nieuwe initiatieven te been op zoals een Carrièrecommissie, de ALV voorzitter, een nieuwe privacyverklaring. Daarnaast stapte Bestuur Reintjens in deze periode over naar een nieuwe website die sindsdien dient als het perfecte visitekaartje voor nieuwe eerstejaars en potentiële partners.

2019-2021

2022-2023

Ledenportaal

Bestuur Pronk besloot na 4 jaar de app uit de vereniging te faseren en over te stappen naar een ledenportaal voor haar leden. Bestuur Verkerk heeft hier in het opvolgende jaar op verder gebouwd met een uitbreiding van het ledenportaal en verhoging van de gebruiksvriendelijkheid zowel op website als mobiel.

2022-2023

2023

Introductie Ledenpas

In 2023 introduceerde Bestuur Verkerk de langverwachte ledenpas. De eerste editie van deze pas is voor een periode van drie jaar vastgelegd. Met de ledenpas kan elk lid zijn of haar lidmaatschap aantonen en kunnen HSVL’ers gebruik maken van kortingen in en rondom Leiden.

2023

Bovenstaande tijdlijn en tekst is samengesteld op basis van meerdere almanakken van de HSVL. Hoewel wij de website met de grootst mogelijke zorg hebben samengesteld om de juistheid van informatie te kunnen verzekeren, aanvaardt de HSVL geen aansprakelijkheid voor onjuistheid of onvolledigheid van de inhoud of interpretatie daarvan.

Heeft u vragen of suggesties? Mail naar info@dehsvl.nl